حوا که بغض کند

حتی خدا هم اگر سیب بیاورد

چیزی به جز آغوش آدم آرامش نمی کند

/ 1 نظر / 14 بازدید
رـ باران

کجای این دنیایی... این روزها درخت سیب دیگر خریداری ندارد. آدم و حوا، انار را دوست دارند!...