ده،نه،هشت...

شمارش معکوس من آغاز شد...

شاید بهترین انتخاب

شاید احمقانه ترین راه

...

/ 7 نظر / 15 بازدید
نیلوفر

در شب بیست و سوم، تقدیر نیکو و با برکت برای شما از خداوند متعال آرزو دارم.

ر _ باران

سفیدی چشمانم را به حرمت سیاهی کلماتت می سوزانم!...[گل]

داداشی...

خیلی وقته که نگران این شمارش معکوسم...

خسرو پیری

همــــیشـه دقــیقآ وقـــــتی پـُر از حـــرفی وقتـــی بغــــض میکـــُنی وقتـــی دآغونــــی وقــــتی دلــِت شکــــستـه دقیقــــا همیـــن وقـــــتآ انقــــدر حـ ـرف دآری کـــه فقــط میتونــی بگـ ـی : “بیخـــیآل“…[گل][گل]