مثبت تلخ من

مثبت تلخ منم!

فقط عنوانش را می نویسم تا امروز را یادم بماند...

/ 4 نظر / 15 بازدید
زهره

هــــــــــــــــــــه... دیـــوونـــه مـــنـــم.. بـــا ایـــنـــکـــه مـــیـــدونـــم هـــیـــچـــکـــدوم از بـــرنـــامـــه هـــای اجـــتـــماعـــی و اصـــلـــا گـــوشـــی نـــداری، هـــرجـــا اســـمـــتـــو مـــیـــبـــیـــنـــم ســـریـــع اددش مـــیـــکـــنـــم تـــا شـــایـــد تـــو بـــاشـــی... [قلب]اپم عزیزم

زهره

من آواز بيابانم...صدای بغض بارانم بريده از نيستانم...غمی دارم که می خوانم من آن دريای دل بازم...که با ساحل نمی سازم دل آيينه پردازم...ميان دست و آوازم مرا از بودنم بشناس...که قسمت کرده ام با تو مرا که خود نمی دانم در آيينه منم يا تو به من از من شکايت کن...مرا از من حکايت کن از اين دريای دل تنگی ... به يک جرعه قناعت کن صدای زخمی سازم ... نه پايانم نه آغازم برای گم شدن در عشق ... تورا کم دارد آوازم هوای ابر پاييزم ... به آسانی نمی بارم ولی با تو فقط با تو ... هزاران گفتنی دارم مرا قصه ام بشناس ... که با تو قصه ها دارم صدای بغض بارانم ... مرا بشنو که می بارم ********************************* [قلب]

زهره

من که دوستت داشتم تو را نمی دانم... اما دیگر دوستت... دوستت... اه لعنتی بازم نشد که حق باتوست من هیچگاه نتوانستم دروغ بگویم حداقل به تو پس صادقانه می نویسم خطاب به تو "این منم که تا ابد دوستت خواهم داشت" [قلب]