سکوت

اگر به اندازه کافی فریاد زده باشی

و آخرش باورت بشه که هیچکس نمیاد نجاتت بده

دیگه فریاد نمی زنی


نمی جنگی


نه برای اینکه جا زدی .... نه


فقط برای اینکه با خودت تکرار می کنی

هیچ کس نمی دونه

 


هیچ کس ندید

 

/ 1 نظر / 15 بازدید