مرگ

هیچ کس را در قبر دیگری نمی گذارند!

قبول ندارم

نه !

اگر بعد تو مردم

باید مرا در قبر تو بگذارند

دعای تلقین نخوانند

صورتم را به خاک نچسبانند

همین که گونه ام استخوان برجسته گونه ات را لمس کند

بی وقفه تجزیه خواهم شد

دورم جمع نشوند

رویش را نخواهم داشت تو را در آغوش گیرم

برایم گریه نکنند

من همان روز به آرامش رسیده ام

و اگر تو بعد من مردی که هیچ

می دانم نشانی و یادی از من نداری !!!

/ 2 نظر / 21 بازدید
mahdie

سلام مرسی از حظور و نظرتون شما هم لینکی با آرزوی روز های خوش یاعلی

خسرو پیری

هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته می شود ،دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به در بسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم (خسرو پیری )[گل][گل][گل][گل]