سایه روشن

چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون....

درد

کاش عشقم به تو میوه ی درخت ممنوعه بود به جزایش از زمین بیرونم می کردند و این درد دلتنگی تمام می شد  
/ 5 نظر / 12 بازدید
آذر 96
1 پست
آبان 96
1 پست
شهریور 96
1 پست
مرداد 96
3 پست
شهریور 94
7 پست
مرداد 94
1 پست
تیر 94
4 پست
خرداد 94
18 پست
اسفند 93
18 پست
بهمن 93
17 پست
دی 93
15 پست
آذر 93
18 پست
آبان 93
20 پست
مهر 93
19 پست
شهریور 93
34 پست
مرداد 93
8 پست